تاب‎آوری فردی

تاب آوری مستلزم سطح عمیقی از پذیرش است.به این معنا که چنانچه اتفاقاتی بیافتد که زندگی ما را به معنای واقعی تکان داده و تحت شعاع خود قرار دهد و ما را در هم بشکند، به معنای تباه شدن کار و زندگی ما نیست.

ادامه خواندنتاب‎آوری فردی