صمیمیت زناشویی

کیفیت رابطه زناشویی ابعاد درون فردی مانند احساس رضایت و خوشبختی و ابعاد بین فردی از قبیل صمیمیت، توافق، روابط جنسی، هماهنگی، تعارضات و اختلاف نظرها را در بر می۔ گیرد. چنانچه رابطه زناشویی کار آمد و با کفایت باشد شرایطی فراهم می گردد که در آن همسران، صمیمیت، حمایت، رشد متقابل و رشد شخصی را تجربه کنند.

ادامه خواندنصمیمیت زناشویی