تاب‎آوری فردی

تاب آوری مستلزم سطح عمیقی از پذیرش است.به این معنا که چنانچه اتفاقاتی بیافتد که زندگی ما را به معنای واقعی تکان داده و تحت شعاع خود قرار دهد و ما را در هم بشکند، به معنای تباه شدن کار و زندگی ما نیست.

ادامه خواندنتاب‎آوری فردی

شکست عشقی

بعد از شکست عاطفی افراد یک سری از نشانه های شکست عشقی را نشان می دهند. نشانگان ضربه ی عشق، مجموعه علائم و نشانه های شدیدی است که پس از فروپاشی یک رابطه رمانتیک بروز می کند، عملکرد فرد را در زمینه های متعدد ( تحصیلی، اجتماعی و حرفه ای) مختل می کند، واکنش های غیر انطباقی به دنبال دارد و مدت زمان زیادی این نشانه ها باقی می مانند.

ادامه خواندنشکست عشقی